Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”

Językowo - komputerowo logo

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne ZIT. Projekt jest realizowany przez Miasto Zabrze i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji Projektu: 02.01.2021r. - 30.12.2022r.
Wartość: 613 576,98 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 521 540,43 zł

Cel główny Projektu: podniesienie kwalifikacji w obszarze języków obcych lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez pracujące osoby dorosłe, które zamieszkują lub pracują w Zabrzu, należą do grup defaworyzowanych czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Uczestnikami projektu będzie 221 osób zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji z własnej inicjatywy, a Beneficjent zamierza osiągnąć wskazane cele w okresie od 2 stycznia 2021 r, do 30 grudnia 2022 r.

Warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” z dnia 30.12.2020r.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • w pełni darmowe szkolenia
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas wybranych szkoleń,
 • szkolenia stacjonarne lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
 • certyfikat zewnętrzny,
 • zwrot kosztów nad osobą zależną (jeżeli dotyczy).

Formy wsparcia
Szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla osób dorosłych z zakresu:

 • kursy językowe z języka angielskiego – dla 110 osób
 • kursy językowe z języka angielskiego – kontynuacja dla 22 osób
 • kursy językowe z języka niemieckiego – dla 36 osób,
 • kursy językowe z języka niemieckiego – kontynuacja dla 8 osób
 • kursy językowe z języka francuskiego – dla 8 osób
 • kursy językowe z języka francuskiego – kontynuacja dla 2 osób
 • certyfikacja umiejętności z ww. języków nabytych poza projektem – dla 6 osób
 • kursy komputerowe ECDL BASE/STANDARD – dla 40 osób
 • kursy komputerowe ECDL kontynuacja – dla 20 osób
 • kursy specjalistyczne IT (z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, grafiki komputerowej, Autocad, tworzenia stron www lub certyfikowanych szkoleń Microsoft) – dla 15 osób
 • kursy specjalistyczne IT – kontynuacja – dla 5 osób
 • certyfikacja umiejętności z ww. kompetencji IT nabytych poza projektem – dla 6 osób

Rekrutacja
Rekrutacja elektroniczna prowadzona w systemie ciągłym od dnia 03 stycznia 2021r. Do projektu zapraszamy wszystkie pracujące osoby dorosłe, zamieszkujące lub pracujące w Mieście Zabrze.
W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby, które:

 • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe– max. ukończona szkoła średnia II stopnia);
 • są w wieku 50 lat lub powyżej;
 • są w wieku 25 lat lub powyżej;
 • zamieszkują tereny należące do obszaru rewitalizacji;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne.

Zasady naboru do projektu:

 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
 2. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma maila z informacją o zakwalifikowaniu formalnym i merytorycznym do projektu.
 3. Osoby zakwalifikowane otrzymają do wypełnienia PRETEST, przy pomocy którego zostaną zakwalifikowane do grupy szkoleniowej o odpowiednim poziomie zaawansowania.
 4. Potwierdzenie zakwalifikowania na odpowiedni poziom szkolenia zostanie przekazane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszenia
 5. Osoby, które we wskazanym terminie potwierdzą wolę uczestnictwa w szkoleniu zostaną przyjęte do projektu i przydzielone do grupy szkoleniowej.
 6. Szkolenia zostaną rozpoczęte w terminie maksymalnie 3 miesięcy licząc od dnia potwierdzenia przez Kandydata woli przystąpienia do projektu w Systemie elektronicznym.

Kursy/szkolenia realizowane będą w następujących lokalizacjach:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 3 Maja 95, 41-800 Zabrze;
 • Zespół Szkół nr 10, Fryderyka Chopina 26, 41-807 Zabrze
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16, Cmentarna 7, 41-800 Zabrze
 • Szkoła Podstawowa nr 30, Ludwiki Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Biuro Projektu:
Zabrze ul. Wolności 286 (Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze), pokój 310.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kowalczyk, telefon: 669 615 000
Iwona Holeczek, telefon: 32/ 37 33 546
e-mail: jezykowokomputerowo@um.zabrze.pl

Biura zamiejscowe – zlokalizowane w szkołach, w których realizowane będą kursy.